Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS/revízie)- vyhradených                                      technických zariadení elektrických                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Domové prípojky

Vyhotovenie domovej prípojky na komplet vrátane revízie
 

Strojné zariadenia

Stroje 230/400V , sústruhy, frézy, CNC....

Elektrické inštalácie budov

Rodinné domy, bytové domy, spoločné priestory, haly, kancelárske priestory...

Ručné náradie, spotrebiče

chladničky, PC, kanvice, vŕtačky, brúsky...

Termovízia

Bleskozvody

VN transformátory/ trafostanice


Vážený zákazník

Viete že

V prípade poistných udalostí:

Zákon 40/1964 Zb.z. § 809

  • (1) Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala; najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou

To znamená, že aj chýbajúce alebo prepadnuté Odborné prehliadky a odborné skúšky - revízie sú dôvodom krátenia poistných plnení.

Individuálny prístup, profesionalita a bezpečnosť v súlade s platnými normami, vyhláškami a zákonmi.

Zákon 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  • § 9 Kontrolná činnosť
  • (1) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať


    a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,